App Store Google play

1. Bevezetés

Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) a Közösségi Értékekért Egyesület által üzemeltetett Hello Keszthely mobil applikáción keresztül nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevő személyek jogait és kötelezettségeit tartalmazza. A Hello Keszthely applikációjában történő regisztráció a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltak elfogadását jelenti. A szerződés magyar nyelven íródott.

2. Üzemeltető adatai

Közösségi Értékekért Egyesület

Székhely: 8313 Balatongyörök, Szent István u. 40/B
Iroda: 8360 Keszthely, Kossuth u. 45.
Nyilvántartási szám: 20-02-0002712
Adószám: 18621783-1-20
Telefon: +36 30/951-7476
E-mail: info@hellokeszthely.hu
Weboldal: civilforum.hu

3. Az adatkezelő adatai

Közösségi Értékekért Egyesület

Cím: 8360 Keszthely, Kossuth u. 45.
Nyilvántartási szám: 20-02-0002712
Adószám: 18621783-1-20
Telefon: +36 30/951-7476
E-mail: info@hellokeszthely.hu
Weboldal: civilforum.hu

4. Fogalom meghatározások

Üzemeltető

Közösségi Értékekért Egyesület (Székhely: 8313 Balatongyörök, Szent István u. 40/B, Nyilvántartási szám: 20-02-0002712, Adószám: 18621783-1-20)

Felhasználó

A Hello Keszthely applikációt letöltő természetes személy.

Regisztrált felhasználó

Felhasználó, aki a Hello Keszthely applikációban regisztrált.

Felek

Az Üzemeltető és a Felhasználó együtt.

Szerződés

Az Üzemeltető és a Felhasználó között az ÁSZF és a Felhasználó által megadott adatok alapján, a regisztráció útján létrejött szerződés.

ÁSZF

A jelen Általános Szerződési Feltételek.

Applikáció

Az Üzemeltető által üzemeltetett Hello Keszthely elnevezésű mobil applikáció (a továbbiakban: “Applikáció”), valamint az ezeket kiszolgáló szerveroldali alkalmazások együttesen.

Hello Keszthely Fiók – HIÁNY

A Felhasználó által az Applikációban történő regisztráció során létrehozott fiók, amelynek segítségével a Felhasználó a rendszer felé azonosíthatja magát. Az Applikációban HIÁNY (pl.: vásárolhat a Pontboltban), továbbá a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges alapvető információkat tárolhatja.

Kibocsátó

Hamarosan…

Ajánlat

Hamarosan…

Vásárlás

Hamarosan…

Beváltás, felhasználás, átvétel, használás
Hamarosan…

Személyes adat

Azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

Adatkezelés

A személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

Adatkezelő

Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

Adatfeldolgozó

Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

Címzett

az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

Az érintett hozzájárulása

Az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

Adatvédelmi incidens

a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Adatkezelések

Regisztráció

Hamarosan…

Személyes adatok

Hamarosan…

Rendszámok

Hamarosan…

Érdeklődési körök

Hamarosan…

Hiba bejelentése

Hamarosan…

Helymeghatározás

Hamarosan…

Hírlevél

Hamarosan…

Profil és adatok törlése

Hamarosan…

Adatfeldolgozók

Hamarosan…

Adatvédelmi incidens

Hamarosan…

Szerzői jogok

Hamarosan…

Zárszó

Hamarosan…

Hatályos: 2021. július 01 napjától