App Store Google play

1. Bevezetés

Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) és Adatvédelmi Szabályzat a Közösségi Értékekért Egyesület által üzemeltetett Hello Keszthely v. [appVersion] mobil applikáción (a továbbiakban a „Mobilapp”) keresztül nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevő személyek jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

A Mobilapp-ban történő regisztráció a jelen Általános Szerződési Feltételekben (ÁSZF-ben) és az Adatvédelmi Szabályzatban leírtak elfogadását jelenti. A szerződés magyar nyelven íródott.

2. Szolgáltatók adatai

2.1. Üzemeltető adatai

Közösségi Értékekért Egyesület

Cím: 8360 Keszthely, Kossuth u. 45.
Nyilvántartási szám: 20-02-0002712
Adószám: 18621783-1-20
Telefon: +36 83/505-500
E-mail: info@hellokeszthely.hu
Weboldal: civilforum.hu

2.2. Technikai üzemeltető & mobilappot publikáló adatai

Bábelhal Webstudio Kft.

Cím: 8360 Keszthely, Kossuth u. 35.
Adószám: 23992966-2-20
Telefon: +36 83/777-603
E-mail: info@babelhal.hu
Weboldal: babelhal.hu

3. Adatkezelő adatai

Közösségi Értékekért Egyesület

Cím: 8360 Keszthely, Kossuth u. 45.
Nyilvántartási szám: 20-02-0002712
Adószám: 18621783-1-20
Telefon: +36 30/951-7476
E-mail: info@hellokeszthely.hu
Weboldal: civilforum.hu

4. Fogalom meghatározások

Felhasználó

A Mobilapp-ot letöltő természetes személy.

Regisztrált felhasználó

Felhasználó, aki a Mobilapp-ban regisztrált.

Felek

Az Üzemeltető és a Felhasználó együtt.

Szerződés

Az Üzemeltető és a Felhasználó között az ÁSZF és a Felhasználó által megadott adatok alapján, a regisztráció útján létrejött szerződés.

ÁSZF

A jelen Általános Szerződési Feltételek.

Mobilapp

Az Üzemeltető által üzemeltetett Hello Keszthely v. [appVersion] elnevezésű mobil applikáció (a továbbiakban: „Mobilapp”), valamint az ezeket kiszolgáló szerveroldali alkalmazások együttesen.

Hello Keszthely Fiók

A Felhasználó által a Mobilapp-ban történő regisztráció során létrehozott fiók, amelynek segítségével a Felhasználó a rendszer felé azonosíthatja magát. Az Mobilapp-ban elérhető szolgáltatás igénybevételéhez szükséges alapvető információkat tárolhatja.

Személyes adat

Azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Adatkezelés

A személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Adatkezelő

Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

Adatfeldolgozó

Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Címzett

az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.

Az érintett hozzájárulása

Az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Adatvédelmi incidens

a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

5. Adatkezelések

5.1. Regisztráció

A „Felhasználó” által a „Regisztrációs űrlap” kitöltésekor megadott kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Név (vezeték-és keresztnév): Azonosítás
Becenév: Bejelentkezés után a Mobilapp felületén való megjelenítésre
Születési dátum: Korhatáros tartalmak szűrésének lehetővé tétele
E-mail: Azonosítás, belépés lehetővé tétele
Jelszó: Azonosítás, belépés lehetővé tétele

5.2. Személyes adataim

A „Regisztrált felhasználó” által a „Profilom menüben” a „Személyes adataim” űrlap kitöltésekor megadott kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Név (vezeték-és keresztnév): Azonosítás
Becenév: Bejelentkezés után a Mobilapp felületén való megjelenítésre
Lakcím: Azonosítás, csak keszthelyi lakosoknak nyújtott szolgáltatások lehetővé tétele
Születési dátum: Korhatáros tartalmak szűrésének lehetővé tétele
E-mail: Azonosítás, belépés lehetővé tétele
Jelszó: Azonosítás, belépés lehetővé tétele

5.3. Rendszámaim

A „Regisztrált felhasználó” által a „Profilom menüben” a „Rendszámaim” űrlap kitöltésekor megadott kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Rendszám(ok): Azonosítás, ingyenes parkolási funkció lehetővé tétele

5.4. Parkolási adatok

A „Regisztrált felhasználó” által használt „Parkolási funkció” során automatikusan létrejött kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Rendszám: a Mobilapp felületén való megjelenítésre
Parkolás dátum-időintervalluma: a Mobilapp felületén való megjelenítésre
Parkolás hossza: a Mobilapp felületén való megjelenítésre

5.5. Pontjaim adatok

A „Regisztrált felhasználó” által használt „funkciók” során automatikusan létrejött kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Gyűjtött pontok: a Mobilapp felületén való megjelenítésre
Elköltött pontok: a Mobilapp felületén való megjelenítésre
Pontegyenleg: a Mobilapp felületén való megjelenítésre, a pontfelhasználás (pontbeváltás) lehetővé tétele
Pontszerzés dátuma: a Mobilapp felületén való megjelenítésre
Pontfelhasználás (pontbeváltás) dátuma: a Mobilapp felületén való megjelenítésre
Interakció dátuma: a Mobilapp felületén való megjelenítésre, a pontszerzés és -felhasználás lehetővé tétele

5.6. Személyes adatok törlése

Az alábbi módszerek egyikével kérheti személyes adatainak törlését:

1. Alkalmazáson belül a jobb felső sarokban lévő emberke ikonra kell kattintani, majd a Profilom gombra és legördítés után a Profilom törlése gombot kell használni.

2. E-mail küldése a Technikai üzemeltetőnek (lásd 2.2 pont)

6. Igénybe vett adatfeldolgozók

6.1. Technikai üzemeltető & tárhely-szolgáltató

Bábelhal Webstudio Kft.

Cím: 8360 Keszthely, Kossuth u. 35.
Adószám: 23992966-2-20
Telefon: +36 83/777-603
E-mail: info@babelhal.hu
Weboldal: babelhal.hu

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáltatás és technikai üzemeltetés
Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat.
Az érintettek köre: A Mobilapp-ot használó valamennyi érintett.
Az adatkezelés célja: A Mobilapp elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és a tárhely-szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a tárhely-szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.
Az adatfeldolgozás jogalapja: a 6. cikk (1) bekezdés c) és f) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

6.2. Parkolásért felelős szolgáltató

VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft.

Cím: 8360 Keszthely, Vásár tér 10.
Telefon: +36 83/515-330
E-mail: titkarsag@khvuz.hu
Weboldal: khvuz.hu

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Ingyenes parkolás biztosítása
Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat.
Az érintettek köre: Az ingyenes parkolási funkciót használók valamennyi érintett.
Az adatkezelés célja: Az ingyenes parkolás lehetővé tétele.
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és a parkolásért felelős szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig.

Adatvédelmi incidens

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

Keszthely: 2023. december 06.