App Store Google play

Játékszabályzat

1. Játékszabályzat

Keszthely Város Önkormányzata (8360 Keszthely, Fő tér 1.), mint a promóciós játék szervezője (továbbiakban Játékszervező) által meghirdetett „Bringára Keszthely!” program a Keszthelyen és térségében élők, valamint a Keszthelyre látogató turisták számára kidolgozott program, amelynek a lényege, hogy az érdeklődők kerékpáros programokon, eseményeken vehetnek részt, továbbá a www.hellokeszthely.hu/bringarakeszthely oldalon listázott „Bringára Keszthely!” programokon, eseményeken és játékokon résztvevők promóciós játékban vehetnek részt az alábbiak szerint.
A promóciós játékon (továbbiakban Játék) való részvétel feltétele a Hello Keszthely applikációban legalább két db „Bringára Keszthely!” kihívás teljesítése, amelyek az alkalmazásban feltüntetésre kerülnek és a www.hellokeszthely.hu/bringarakeszthely aloldalon megjelenített programokhoz kapcsolódnak. A kihívások teljesítésének – így a Játékban való részvételnek is – feltétele is a Hello Keszthely ingyenes applikáció letöltése, regisztráció és a Bringára Keszthely! elnevezésű kihívások teljesítése. A promóciós játékban való részvétel a Hello Keszthely applikációban megadott e-mail címmel lehetséges. A Játékban való részvétel további feltétele az 2. pont szerinti érvényes regisztráció, valamint jelen szabályzat elfogadása.

2. A Játék időtartama

A résztvevők az 1. pontban leírt “Bringára Keszthely!” kihívásokat 2022. 04.21 – 2022. 07.17. között teljesíthetik a Hello Keszthely applikációban. A résztvevő az érvényes teljesítést követően tud regisztrálni a Játékra a www.hellokeszthely.hu/bringarakeszthely weboldalon 2022. 04.21. – 2022. 07.17. között.

3. Kik vehetnek részt a Játékban?

A játékban való részévétel önkéntes.
A Játékban a Játék kezdő időpontjában és a sorsolás időpontjában Magyarországon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, 18. életévüket betöltött, cselekvőképes természetes személyek vehetnek részt, akik a Játék időtartama alatt az 1. pontban meghatározott feltételeket teljesítették és a 2. pont szerinti regisztrációt a megadott időintervallumban elvégezték.

Azok a Játékosok kerülnek be a Játékszervező nyereménysorsolási adatbázisába, akik maradéktalanul teljesítették az 1. pontban foglaltakat.

Minden Játékos egyszer kerülhet be a nyereménysorsolási adatbázisba, azaz egy személy egy alkalommal regisztrálhat a játékra.

A résztvevők által megadott személyes adatoknak meg kell egyezniük a személyazonosító igazolványban szereplő adatokkal.

A játékban nem vehetnek részt Játékszervező dolgozói, valamint azok közeli hozzátartozói, valamint a játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói. (Ptk. 8:1 § (1) bekezdés 1. pont)

Játékszervező kizárólag azokat a regisztrációkat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok által regisztrált saját adatokkal küldenek be a Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált, a Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Játékszervező mindennemű felelősségét kizárja. Játékszervező az esetleges hibás, valótlan regisztrációkért felelősséget nem vállal.

A regisztráció beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Játékszervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Játékszervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

A Játékosok a Hello Keszthely applikációban történő regisztráció során megadott regisztrációs adataik alapján kerülnek azonosításra (vezeték- és keresztnév, e-mail cím, születési dátum, telefonszám ). A promóciós játékban való részvétel a Hello Keszthely applikációban megadott e-mail címmel lehetséges. Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Játékszervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag adatok megváltozása stb.) a Játékszervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

A Nyeremények készpénzre nem válthatók.

A szervező fenntartja magának a jogot jelen Játékszabály módosítására, illetve kiegészítésére.

4. A játék menete

A Játékszervező a résztvevő, érvényes regisztrációval rendelkező Játékosok közül a sorsolás napján sorsolás útján választja ki a nyerteseket.
Sorsolás: A játékidő végét követő 7 napon belül.
Eredményhirdetés: A sorsolást követő 3 napon belül.

5. Nyeremények

A Nyertes által megadott személyes adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, email-cím elírás stb.) a szervező semmiféle felelősséget nem vállal.

A sorsolást a Játékszervező által kijelölt bizottság végzi. A bizottság a sorsolásról jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet a bizottság tagjai a sorsolást követően aláírásukkal hitelesítenek.
A sorsolásokra a Játékszervező hivatalos helyiségében (8360 Keszthely, Fő tér 1.) kerül sor. A sorsolások nem nyilvánosak.

A 3 db nyertest a Játékszervező véletlenszerű sorsolással, sorsolóprogrammal választja ki a nyereménysorsolási adatbázisba felvett Játékosok közül. Szervező a sorsoláson 1 db tartaléknyertest sorsol ki. A tartaléknyertes akkor minősül a Nyereményre jogosultnak, amennyiben a nyertes bármely okból érvénytelen vagy a nyertes a Játékból egyéb okból kizárásra kerül.

A Nyertesek jelen szabályzat 5. pontjában (Nyeremények) közzétett Nyereményekre szereznek jogosultságot (a továbbiakban: Nyeremény).

6. Nyertesek értesítése

A nyerteseket az általuk a regisztráció során megadott elérhetőségek (e-mail és telefonszám) útján értesíti ki a Játékszervező.

A Nyertesnek 5 munkanap áll rendelkezésére, hogy a Játékszervező értesítését a hello@keszthely.hu email címre adataival visszaigazolja.

Amennyiben a nyertes kiértesítése az általa közölt elérhetőségeken 2022. július 27-ig nem lehetséges, vagy visszaigazolás a megadott határidőn belül nem történik meg, úgy a nyereményt Nyertes elveszíti és a szervező haladéktalanul értesíti a tartaléknyertest.

A kapcsolatfelvételt követően a Nyertes és a Játékszervező megegyezhetnek egyéb kapcsolattartási mód használatáról is.

A Játékszervező a Nyeremény felhasználhatóságát a sikeres kapcsolatfelvételt követő 5 munkanapon belül visszaigazolja, tárgynyeremény esetén 10 munkanapon belül kiküldi.

A Nyeremény kézbesítése – amennyiben lehetséges – személyesen, egyéb esetekben postai út igénybevételével történik. A postai költséget a Játékszervező viseli.

A Nyeremény visszautasítható, de másra át nem ruházható.

A Nyertesként kisorsolt személy minden további jogorvoslati lehetőség nélkül, azonnali hatállyal elveszti a jogosultságot a Nyeremény átvételére, amennyiben:

A Nyertes köteles együttműködni a Játékszervezővel annak érdekében, hogy a Nyeremény átadására/átvételére a jelen Játékszabályzatban meghatározott módon és időben sor kerüljön.

Amennyiben a jelen Játékszabályzatban rögzített adatszolgáltatási és/vagy együttműködési kötelezettségének a Nyertes bármely okból nem tesz eleget illetve nem felel meg a jelen Játékszabályzatban rögzített bármely feltételnek vagy nem kíván élni a Nyereményével, minden további értesítés vagy intézkedés nélkül véglegesen elveszti a jogosultságát a Nyeremény átvételére és arra a Tartaléknyertes szerez jogosultságot.

Abban az esetben, ha a Tartaléknyertes sem szerez jogosultságot a Nyereményre, a Játékszervező dönthet a Játék megismétléséről vagy pótsorsolás elrendeléséről.
A Játékszervező vállalja a Nyereményhez tartozó esetleges adóterhek megfizetését.

A postai költség, valamint az esetleges adó befizetésének a kötelezettségét meghaladóan a Nyereménnyel vagy annak átvételével összefüggésben felmerülő egyéb költségek és adminisztratív teendők a Nyertest terhelik, a Nyeremény átvétele és igénybevétele a Nyertes kizárólagos saját felelősségére történik.

A Nyertes és a Tartaléknyertes jelen Játékszabályzatban rögzített jogai és kötelezettségei teljes egészébe megegyeznek.

Szervező fenntartja a jogot, hogy publikálja a nyertes nevét a hellokeszthely.hu, keszthely.hu honlapokon, valamint a Hello Keszthely social media platformokon és további online és offline platformjain. A nyertes, illetve a tartaléknyertes hozzájárul ahhoz, hogy a neve a nyereményjátékkal kapcsolatban nyilvánosságra kerüljön.

A Nyeremény átvétele után az azzal kapcsolatban felmerülő esetleges kifogásokért és szavatossági igényekért a Szervező felelősséget nem vállal.

A promóciós játékkal kapcsolatban érkezett panasz kivizsgálására a Játékszervező erre feljogosított munkatársa jogosult és köteles, azzal, hogy a panaszt annak beérkezését követő 5 munkanapon belül köteles megvizsgálni és vizsgálat eredményéről a panaszost tájékoztatni.

A Szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályban felsorolt nyereményen túlmenő egyéb nyereményt.

A játék kommunikációs anyagain (hirdetés, banner stb.) látható képek csak illusztrációk.

A nyereménnyel kapcsolatos esetleges adó vagy járulékfizetési kötelezettség Szervezőt terheli, azonban a nyeremény átvételével kapcsolatos költségek (pl. utazási költség) a Nyertest terhelik.

7. Adatvédelmi szabályok

„Bringára Keszthely!” Promóciós játék adatkezelési tájékoztatója

A Játékos a játékban történő regisztrációval nyilatkozik arról, hogy a játékszabályzatot és az adatvédelmi szabályokat megismerte, továbbá kifejezetten hozzájárul, hogy személyes adatait Játékszervező kezelje, tárolja és azokat ellenszolgáltatás nélkül a promóciós játék keretében a promóciós játék lebonyolítása céljából felhasználhassa.

A Játékos a személyes adatainak kezeléséről bármikor kérhet információt a Szervezőtől, továbbá kérheti azok helyesbítését vagy törlését is a hello@keszthely.hu e-mail címen.
Amennyiben valamely Játékos a játék időtartama alatt visszavonja az adatainak kezeléséhez való hozzájárulását, illetve kéri az adatai törlését a nyereménysorsoláson nem vesz részt.

A Játékos a jelen szabályzatban foglalt feltételeket valamint a Játékszervező adatvédelmi nyilatkozatát elfogadja, és magára nézve kötelezőnek tekinti.

Jelen Játékszabályzat elfogadásával a Játékos hozzájárul, hogy nyerés esetén az adategyeztetés során közölt személyes adatait Játékszervező a nyertesek névsorában a hellokeszthely.hu weboldalon és Facebook oldalon közzétegye.

Játékszervező kijelenti, hogy a Játék megrendezését megelőzően az adatkezelésre vonatkozó törvényi előírásoknak eleget tett.

Játékszervező az Adatkezelési tájékoztatójának megfelelően kezeli a Játékosok adatait.

Az adatkezelő pontos megnevezése, elérhetőségei:
név: Keszthely Város Önkormányzata
székhely: 8360 Keszthely, Fő tér 1.
honlap: www.keszthely.hu
központi e-mail cím: polgarmester@keszthely.hu
központi telefonszám: +36 83 505 500
törvényes képviselő: Nagy Bálint polgármester

Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének neve: Dr. Skoda Lilla
telefonszáma: +36 30 9109648
e-mail cím: adatvedelem@keszthely.hu

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: játékosok esetében: email cím, nyertes játékosok esetében vezeték- és keresztnév, e-mail cím, születési dátum, telefonszám, kézbesítési cím.

Az érintettek köre: A játékban résztvevő valamennyi regisztrált személy.

Az adatkezelés célja: A nyereményjáték funkciójának betöltése, a sorsolás lebonyolítása.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Adatkezelő az adatokat a sorsolásig, illetve a nyeremény átadásáig kezeli.

Az adatkezelő nevében eljárhatnak: A személyes adatokat az adatkezelő marketing munkatársai, ügyintézői kezelhetik, a vonatkozó alapelvek tiszteletben tartásával.

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja

Adattovábbítás:
-a nyertes adatainak továbbítására kerül sor a nyeremények postázása érdekében
A továbbított adatok köre: Vezeték- és keresztnév, cím, telefonszám, kézbesítési cím.
Az adattovábbítás során az adatok megismerésére jogosult:

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
2351 Alsónémedi, Európa u. 2.
info@gls-hungary.com
Telefonszám: +36 1 802 0265
https://gls-group.eu/HU/hu/adatvedelmi-szabalyzat

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett kérheti a házhoz szállító szolgáltató adatkezelőtől a személyes adatainak mielőbbi törlését.
Az adattovábbítás jogalapja: a GDPR 6. cikk a) pontja.

Az érintettek jogai

A hozzáférés joga

Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

A helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

A törléshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.

Az elfeledtetéshez való jog

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e Ön jogos indokaival szemben.

Az adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta (…)

A tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a (…) kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:
Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

Intézkedési határidő

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről.
Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
Az adatkezelés biztonsága

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:

a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;

a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;

fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;

az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:
az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.

Adatvédelmi incidens bejelentése a hatóságnak

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

Panasztételi lehetőség

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 9.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

8. Vis major

Vis major olyan esetekre vonatkozik, amelyeket nem lehet ellenőrizni, helyrehozni vagy a Szervező részéről előre nem látható eseményekre, valamint a Szervező azon lehetetlen helyzetére vonatkozik tőle független okok miatt, amelyek megjelenése lehetetlenné teszi számára a Szabályzat révén felvállalt kötelezettségeinek teljesítését.
Ha létrejön egy vis major eset, amely a Szabályzat teljesítését vagy a nyereményjáték egészében vagy részlegesen megakadályozza és/vagy késlelteti, a Szervezőt felmentik a kötelezettségeinek teljesítése alól arra az időszakra, amely alatt a teljesítést megakadályozzák vagy késleltetik.
Ha a Szervező a vis major esetet felhozza, köteles közölni a nyereményjáték részvevőivel ennek létezését 5 munkanapon belül a vis major eset megjelenésétől számítva.
A vis major esetet a www.hellokeszthely.hu, valamint a Hello Keszthely Facebook oldalon kell megjeleníteni.

9. Nyereményjáték megszűnése

A jelen nyereményjáték megszűnhet, ha vis major eset áll fenn és/vagy a Szervező akaratától függetlenül nem tudja folytatni és/vagy a jogi keret változása esetén.

10. Egyéb rendelkezések

A szervező nem vállal felelősséget arra az esetre, ha a nyerteseket nem lehet értesíteni.
A Szervező nem vállal semmilyen felelősséget abban az esetben, ha a kinevezett és érvényesített Nyertesek nem kapják meg a Szervező által felajánlott díjakat, nem a Szervező hibájából eredő okok miatt.

A nyereményjáték szervezője
Keszthely Város Önkormányzata
H – 8360 Keszthely Fő tér 1.
e-mail: hello@keszthely.hu
tel.: +36 83 505 500